Prawne

Informacje zgodnie z § 5 TMG:

Edgetech Europe GmbH
Gladbacher Strasse 23
52525 Heinsberg • Germany
 

Kontakt:
[tel] +49 (0) 2452.96491.0
[faks] +49 (0) 2452.96491.11
[e-mail] info@edgetech-europe.com

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH)
Siedziba firmy: Heinsberg, Niemcy
Sąd Rejonowy: Aachen, Niemcy HRB 16743

Dyrektorzy zarządzający: Johann Artamonov
Upoważniony sygnatariusz: Markus Fritz

Numer podatkowy: 210/5704/1763

Numer identyfikacji podatkowej zgodnie z §27a ustawy o podatku obrotowym: DE813881221

Inspektor ochrony danych: edgetech@unser-datenschutz.de

Odpowiedzialny za treści redakcyjno-dziennikarskie:
Ilias Artamonov
Edgetech Europe GmbH
Gladbacher Strasse 23
52525 Heinsberg • Germany
[e-mail] info@edgetech-europe.com
 

Informacje prawne

Projekt, tekst, obrazy i grafiki na tej witrynie internetowej mogą być chronione prawami autorskimi. Znaki handlowe, nazwy handlowe i logo firm wyświetlane tutaj należą do firmy Quanex Building Products Corporation („QBPC”) i jej spółek zależnych i stowarzyszonych, w tym firmy Edgetech Europe GmbH („Edgetech”).

Firma Edgetech prowadzi tę witrynę internetową dla celów informacyjnych. Korzystanie z niniejszej witryny internetowej i uzyskiwanie dostępu do informacji i materiałów w niej zawartych nie nadaje użytkownikowi żadnej licencji ani praw własności intelektualnej należących do QBPC lub Edgetech z wyjątkiem tych wskazanych w niniejszym ustępie. Treść tej witryny może być używana, kopiowana, wyświetlana i rozpowszechniana jedynie dla celów wewnętrznych, niekomercyjnych i informacyjnych. Inne sposoby wykorzystania treści wymagają pisemnej zgody QBPC lub Edgetech. Firma Edgetech może odmówić dostępu do tej witryny internetowej w dowolnym momencie, w szczególności wtedy, gdy użytkownik narusza warunki wskazane w niniejszych Informacjach prawnych. Firma Edgetech może w dowolnym momencie wyłączyć część lub całość niniejszej witryny internetowej. Firma Edgetech nie ponosi odpowiedzialności za ciągłość dostępności niniejszej witryny internetowej.

W żadnym przypadku firma Edgetech nie będzie ponosiła odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody specjalne, bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe, wynikające z korzystania z niniejszej witryny, wszelkie błędy lub opóźnienia w zawartości niniejszej witryny internetowej lub konsekwencje czynności podejmowanych na podstawie informacji w niej zawartych, w każdym przypadku z wyjątkiem przypadków umyślnych działań lub rażącego zaniedbania lub urazów ciała, śmierci lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych, których wykonanie jest niezbędne w celu osiągnięcia celów umownych. Odszkodowanie za szkody wynikające z naruszenia istotnych zobowiązań umownych będzie jednak ograniczone do przewidywalnych szkód, typowych dla umowy, chyba że spowodowane będą umyślnie lub powstaną w wyniku rażącego zaniedbania. Firma Edgetech może zmienić lub zmodyfikować niniejszą witrynę internetową bez wcześniejszego powiadomienia.

Niniejsza witryna internetowa może obecnie lub od czasu do czasu w późniejszym terminie zawierać określone oświadczenia lub informacje dotyczące (i) prognoz przychodów, dochodów, zysków za jedną akcję, nakładów kapitałowych, dywidend, struktury kapitałowej lub innych pozycji finansowych; (ii) planów, celów i/lub prognoz QBPC dotyczących przyszłych operacji, w tym tych związanych z produktami lub usługami QBPC lub Edgetech; (iii) przyszłych wyników ekonomicznych; (iv) założeń będących podstawą powyższych oświadczeń lub informacji bądź związanych z tymi oświadczeniami lub informacjami; (v) wszelkich innych prognoz, szacunków lub oświadczeń dotyczących przyszłości. Wszystkie takie oświadczenia i informacje są oświadczeniami dotyczącymi przyszłości. Takie oświadczenia dotyczące przyszłości oparte są lub będą na ocenie firmy Edgetech lub QBPC dotyczącej przyszłych zdarzeń i są obarczone wieloma niepewnościami i ryzykami, w wyniku których rzeczywiste rezultaty lub okoliczności mogą znacznie odbiegać od tych wyrażonych w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Takie oświadczenia dotyczące przyszłości są jedynie przewidywaniami, w związku z czym rzeczywiste zdarzenia lub wyniki mogą się znacznie różnić od przewidywań. Firma Edgetech nie jest zobowiązana do aktualizowania tych oświadczeń dotyczących przyszłości na podstawie bieżących wydarzeń. Aby uzyskać dodatkowe informacje o powyższych kwestiach lub ogólnie o QBPC, należy zapoznać się z dokumentacją spółki oraz obecnymi i przyszłymi sprawozdaniami zawartymi w aktach dostępnych w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission), w szczególności z najnowszymi formularzami 10-K i 10-Q firmy QBPC, kopie których można uzyskać w dziale ds. relacji z udziałowcami firmy QBPC.

Firma Edgetech jest odpowiedzialna za treści znajdujące się na tej witrynie internetowej zgodnie z ogólnymi przepisami prawa, w szczególności z Ustępem 7 (1) niemieckiej ustawy o telekomunikacji i mediach. Cała treść została stworzona z należytą starannością i zgodnie z najlepszą wiedzą firmy Edgetech. Niniejsza witryna internetowa zawiera linki do witryn internetowych stron trzecich, nad którymi firma Edgetech lub QBPC nie mają kontroli. Firma Edgetech stosuje odniesienia do witryn internetowych stron trzecich poprzez hiperlinki zawarte na tej witrynie internetowej dla wygody użytkownika i nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności za stałą aktualność, poprawność i kompletność treści dostępnych pod linkami, ponieważ treści te są poza wpływem i odpowiedzialnością firmy Edgetech. Ponadto firma Edgetech nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za takie witryny stron trzecich. Jeśli zdaniem użytkownika jakakolwiek treść narusza obowiązujące prawo lub jest niestosowna, użytkownik powinien powiadomić o tym firmę Edgetech lub QBPC.

Nie należy wysyłać żadnych informacji poufnych lub zastrzeżonych firmie Edgetech lub QBPC. Wszelkie opinie, dane, odpowiedzi, pytania, uwagi, sugestie, pomysły i inne podobne, wysyłane do firmy Edgetech lub QBPC, będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone, chyba że firma Edgetech lub QBPC wyraźnie uzna je za poufne i zastrzeżone. Firmy Edgetech i QBPC nie będą odpowiedzialne za ochronę takich informacji przed ujawnieniem i będą mogły wykorzystywać te informacje bez ograniczeń. Firma QBPC będzie mogła również swobodnie korzystać z wszelkich pomysłów lub specjalistycznej wiedzy zawartych w takich informacjach do dowolnych celów, w tym, między innymi, w celu opracowywania, produkowania i wprowadzania na rynek produktów i usług zawierających takie informacje.

Niniejsza witryna internetowa (z wyjątkiem witryn dostępnych pod zawartymi na niniejszej stronie internetowej linkami) kontrolowana jest przez firmę Edgetech z jej biur zlokalizowanych w Heinsberg, w Niemczech, i podlega oraz interpretowana jest zgodnie z prawem niemieckim bez uwzględnienia norm kolizyjnych zawartych w tychże przepisach.

Quanex Building Products Corporation: Transparentność

Firma Quanex Building Products Corporation dokłada wszelkich starań, aby prowadzić działalność w sposób zgodny z prawem i etyczny, w związku z czym oczekuje, że jej dostawcy również będą postępowali w ten sam sposób. Należy mieć na uwadze, że przestrzegamy praw dotyczących niewolnictwa i handlu ludźmi w krajach, w których prowadzimy działalność, i wymagamy, aby nasi bezpośredni dostawcy również przestrzegali takich praw. W tym celu zawieramy umowy zakupu lub zamówienia zakupu z naszymi dostawcami na warunkach, które wymagają od nich przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów w kraju lub krajach, w których prowadzą działalność.