Ogólne warunki handlowe

1. Informacje ogólne

1.1  Poniższe warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich ofert, dostaw i usług, a także do wszelkich roszczeń, niezależnie od podstawy prawnej, powstałych między spółką Edgetech Europe GmbH (zwaną dalej „Edgetech”) a jej partnerami umownymi (zwanymi dalej „klientami”) w związku ze stosunkiem handlowym, pod warunkiem, że klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 BGB (niem. kodeksu cywilnego) i prowadzi komercyjną lub własną działalność zawodową.

1.2  Wszelkie sprzeczne, odmienne lub uzupełniające warunki klienta, takie jak warunki handlowe lub warunki zakupu, których Edgetech nie uznaje wyraźnie, zostają niniejszym odrzucone. Nie są one wiążące dla Edgetech, nawet jeśli Edgetech w indywidualnym przypadku im konkretnie nie zaprzecza.

1.3  Wszelkie porozumienia zawarte między Edgetech a klientem w celu realizacji umowy są określone na piśmie w danej umowie. Przedstawiciele i agenci handlowi Edgetech nie są upoważnieni do akceptowania odstępstw od warunków dostawy i płatności Edgetech. Wszelkie ustne porozumienia z przedstawicielami lub agentami handlowymi wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia ze strony Edgetech

2. Zawarcie umowy, zakres dostawy

2.1  Oferty Edgetech są zawsze niezobowiązujące i niewiążące.

2.2  Do zawarcia umowy dochodzi dopiero po pisemnym oświadczeniu przyjęcia (potwierdzeniu zamówienia) ze strony Edgetech. Edgetech może przyjmować zamówienia w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia zamówienia.

3. Przekazane dokumenty

Edgetech zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do wszelkich dokumentów przekazanych klientowi w związku z ofertami, negocjacjami umów lub składaniem zamówień, takich jak obliczenia, rysunki itp. Dokumenty te należy traktować jako poufne i nie można ich udostępniać osobom trzecim, chyba że Edgetech udzieli klientowi uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody. Jeśli dokumenty nie są już wymagane przez klienta w toku zwykłej działalności lub jeśli umowa nie zostanie zawarta, lub też zostanie rozwiązana, dokumenty te należy niezwłocznie zwrócić Edgetech, a wszelkie wykonane kopie należy zniszczyć. Wyjątek stanowi przechowywanie danych dostarczonych elektronicznie w celu standardowego tworzenia kopii zapasowych danych.

4. Ceny i płatności

4.1   O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, nasze ceny są cenami loco magazyn, łącznie z opakowaniem do przechowywania i doliczeniem ustawowego podatku VAT w aktualnie obowiązującej wysokości, o ile jest on naliczany. Wszelkie cła, opłaty, podatki i inne opłaty publiczne związane z zakupem lub eksportem ponosi klient. Edgetech może wystawić klientowi odrębną fakturę za dodatkową wysyłkę lub odpowiednie opakowanie transportowe.

4.2   Płatności należy dokonywać wyłącznie bezpośrednio na rzecz Edgetech na konto podane w potwierdzeniu zamówienia. Przedstawiciele i agenci handlowi Edgetech są uprawnieni do odbierania płatności tylko wtedy, gdy w indywidualnym przypadku Edgetech udzielił im do tego specjalnego pisemnego upoważnienia.

4.3   Obowiązują warunki płatności określone w potwierdzeniu zamówienia. Odsetki za zwłokę będą naliczane w aktualnie obowiązującej ustawowej wysokości. Ponadto w przypadku zwłoki w płatności klient musi zapłacić ryczałt w wysokości 40 EUR. Zastrzega się prawo do dochodzenia dalszych szkód spowodowanych opóźnieniem.

4.4   Edgetech jest uprawniony do zmiany ceny w przypadku dostaw realizowanych na życzenie klienta lub po ustalonym wiążącym terminie dostawy lub po upływie wiążącego okresu dostawy wynoszącego cztery lub więcej miesięcy od zawarcia umowy w przypadku wzrostu kosztów wynagrodzeń i materiałów.

5. Potrącenie i prawo zatrzymania

5.1   Klient może potrącać roszczenia Edgetech tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne klienta zostało prawomocnie potwierdzone lub jest bezsporne.

5.2   Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa do zatrzymania tylko wtedy, gdy opiera się na roszczeniu opartym na tej samej indywidualnej umowie, co roszczenie Edgetech, w stosunku do którego wykonywane jest prawo zatrzymania. Prawo zatrzymania wynikające z prawa klienta do zapłaty w stosunku do prawa do zapłaty ze strony Edgetech można dochodzić tylko wtedy, gdy prawo klienta do zapłaty jest bezsporne lub zostało prawomocnie potwierdzone.

6. Dostawa, czas dostawy

6.1   Okresy i terminy dostaw i usług wskazane przez Edgetech są zawsze jedynie przybliżone, chyba że wyraźnie uzgodniono wiążący okres lub termin dostawy.

6.2    Edgetech jest zobowiązany jedynie do stopniowej realizacji dostaw w zamian za zapłatę ceny zakupu. Przestrzeganie obowiązku dostawy ze strony Edgetech zakłada terminowe i należyte wypełnianie zobowiązań i obowiązków klienta. Zastrzega się prawo do wniesienia zarzutu niespełnienia umowy.

6.3   Jeżeli Edgetech w indywidualnym przypadku zobowiązał się do wpłacenia klientowi zaliczki, ale możliwe jest do przewidzenia ryzyko roszczenia Edgetech z tytułu ceny zakupu wobec klienta z powodu niewykonania zobowiązania przez klienta, Edgetech ma prawo do realizacji dostawy wyłącznie w zamian za gotówkę, przedpłatę lub po wniesieniu zabezpieczenia. W przypadku gdy na żądanie po wyznaczeniu przez Edgetech właściwego terminu klient nie dokona zapłaty, ani nie zapewni zabezpieczenia w tym terminie, Edgetech ma prawo odstąpić od umowy. Niniejsze upoważnienie Edgetech ma zastosowanie także wówczas, gdy po zawarciu umowy zmianie ulegnie forma prawna klienta, chyba że klient na żądanie Edgetech w wyznaczonym terminie wiarygodnie wykaże, że może spełnić uzasadnione roszczenie Edgetech w terminach płatności.

6.4   O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, za datę dostawy uznaje się datę udostępnienia przedmiotu dostawy w magazynie Edgetech do odbioru przez klienta lub do wysyłki do klienta. Edgetech każdorazowo powiadomi klienta o takiej możliwości. Jeżeli uzgodniono wysyłkę, okresy i terminy dostaw odnoszą się do czasu przekazania spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie trzeciej, której zlecono transport.

6.5   Wysyłkę do miejsca innego niż miejsce świadczenia usług (punkt 12.2) realizuje się wyłącznie na wyraźne życzenie i na koszt klienta (sprzedaż wysyłkowa).

6.6   Edgetech ma prawo do dostaw częściowych, o ile są one uzasadnione dla klienta, biorąc pod uwagę interesy Edgetech. Dostawa częściowa jest w szczególności uzasadniona wówczas, jeśli klient może z niej skorzystać w zakresie przewidzianym w umowie, zapewniono dostawę pozostałego zamówionego towaru, a klient nie ponosi w rezultacie żadnego dodatkowego nakładu lub kosztów, chyba że Edgetech jest gotów przejąć te koszty.

6.7   Klient może wysłać przypomnienie do Edgetech po dwóch tygodniach od daty dostawy podanej w potwierdzeniu zamówienia (patrz punkt 6.1) i wyznaczyć właściwy termin wykonania usługi. Edgetech zalega z płatnością dopiero po wysłaniu przypomnienia. Przypadki, w których ustalono wiążący termin lub okres dostawy, pozostają nienaruszone.

6.8   Edgetech nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub opóźnienia w dostawach lub usługach, jeśli jest to spowodowane siłą wyższą lub innymi zdarzeniami, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, takich jak wszelkiego rodzaju zakłócenia operacyjne (w tym strajki, legalne lokauty, utrata pracowników), trudności w zakupie materiałów lub energii, opóźnienia w transporcie, interwencje urzędowe, trudności w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń urzędowych i podobne okoliczności, za które Edgetech nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku gdy Edgetech ma tymczasowe trudności w realizacji dostawy z powodu takich okoliczności lub z powodu braku współpracy lub informacji ze strony klienta, terminy i okresy dostaw zostaną przedłużone o czas trwania przeszkody i odpowiedni czas na rozruch po zakończeniu przeszkody. Edgetech będzie powiadamiał klienta o wszelkich trudnościach. Ustawowe prawa do odstąpienia od umowy w przypadku opóźnień w dostawie, które istnieją niezależnie od tego, czy odpowiedzialność za nie ponosi sprzedawca, pozostają nienaruszone.

7. Opóźnienie w dostawie

7.1   W przypadku opóźnienia w dostawie Edgetech odpowiada za każdy pełny tydzień opóźnienia w ramach zryczałtowanego odszkodowania za zwłokę w wysokości 1% wartości dostawy (netto), ale nie więcej niż łącznie 5% wartości dostawy (netto).

7.2   Wszelkie wykraczające poza zryczałtowane odszkodowanie za zwłokę roszczenia o odszkodowanie za szkody spowodowane opóźnieniem i inne ustawowe roszczenia i prawa klienta z tytułu zwłoki pozostają nienaruszone. Do tych roszczeń i praw mają zastosowanie ograniczenia określone w punkcie 11 poniżej.

8. Przejście ryzyka, zwłoka w przyjęciu ze strony klienta

8.1   O ile w potwierdzeniu zamówienia nie określono inaczej, uzgadnia się dostawę loco magazyn. Ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na klienta najpóźniej w momencie wydania towaru.

8.2   W przypadku wysłania towaru do klienta na jego życzenie, ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu towaru przechodzi na klienta z chwilą wydania towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie, której powierzono przesyłkę.

8.3   Jeżeli towar udostępniony w magazynie nie zostanie odebrany w terminie wskazanym w powiadomieniu o dostępności z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Klient, lub jeżeli wysyłka towaru na życzenie klienta zostanie przesunięta lub opóźniona z przyczyn leżących po stronie Klienta, Edgetech przechowa go na koszt i ryzyko klienta. W takich przypadkach ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu przechodzi na klienta w terminie określonym w powiadomieniu Edgetech o gotowości do wysyłki lub w dniu, w którym Edgetech poinformował klienta, że towar jest gotowy do wysyłki.

8.4   Przekazanie jest równoznaczne z sytuacją, gdy klient spóźnia się z odbiorem.

9. Zastrzeżenie własności

9.1   Edgetech zachowuje własność wszystkich towarów, które dostarcza klientowi, do czasu spełnienia wszystkich roszczeń wynikających z całości relacji biznesowych z klientem, w tym przyszłych, warunkowych i ograniczonych roszczeń.

9.2   Przetwarzanie i zmiana kształtu przez klienta odbywają się zawsze dla Edgetech jako producenta, ale bez żadnych zobowiązań dla Edgetech. Jeżeli towar dostarczony klientowi zostanie przetworzony lub przekształcony z wykorzystaniem innych przedmiotów nienależących do Edgetech, Edgetech nabywa współwłasność nowego przedmiotu w stosunku wartości dostarczonego towaru do całkowitej wartości nowej rzeczy.  Jeżeli towar dostarczony klientowi jest nierozłącznie połączony lub zmieszany z innymi przedmiotami nienależącymi do Edgetech, Edgetech nabywa współwłasność rzeczy jednolitych w stosunku wartości towarów dostarczonych do innych połączonych lub zmieszanych przedmiotów w momencie łączenia lub mieszania. Jeżeli połączenie lub zmieszanie następuje w taki sposób, że rzecz klienta należy traktować jako rzecz główną, ustala się, że klient przeniesie współwłasność na Edgetech proporcjonalnie w podanym wyżej stosunku. Klauzula ta nie ma zastosowania, jeśli dostarczone towary poprzez połączenie stają się integralną częścią nieruchomości gruntowej.  Niniejszy punkt 9 Ogólnych warunków handlowych stosuje się odpowiednio do rzeczy powstałej w wyniku przetworzenia, przekształcenia, połączenia lub zmieszania. Opieka nad powstałą wyłączną własnością lub współwłasnością ze strony klienta jest dla Edgetech bezpłatna.

9.3   Do chwili przejścia własności na klienta jest on zobowiązany do właściwego obchodzenia się z towarem. Klient jest w szczególności zobowiązany na własny koszt odpowiednio go ubezpieczyć na wypadek kradzieży, pożaru i zalania według wartości odtworzeniowej.

9.4    Klient jest uprawniony do odsprzedaży, przetwarzania, mieszania lub łączenia dostarczonych towarów zastrzeżonych wyłącznie w ramach zwykłej działalności. Jeżeli klient odracza względem swojego odbiorcy cenę zakupu w całości lub w części, wówczas odsprzedaż w ramach zwykłej działalności wymaga, aby on również sprzedał towar odbiorcy z uzgodnieniem zachowania prawa własności zgodnie z postanowieniami w punkcie 9.

9.5   Klient niniejszym przenosi roszczenia wynikające z odsprzedaży towaru objętego zastrzeżeniem własności na Edgetech w celu zabezpieczenia w pełni wszystkich roszczeń Edgetech wynikających z całej relacji biznesowej, w tym podatku VAT, bez konieczności specjalnego uzgodnienia w indywidualnym przypadku. W przypadku odsprzedaży nowej lub jednolitej rzeczy, która powstała w wyniku przetworzenia, zmieszania lub połączenia towarów zastrzeżonych lub jeśli towary zastrzeżone są połączone z własnością osoby trzeciej jako istotnym elementem, następuje cesja roszczeń z tego wynikających proporcjonalnie do wysokości ceny zakupu towaru zastrzeżonego.

Klient przenosi również całościowo z góry na Edgetech roszczenia, które nabył z jakiejkolwiek innej przyczyny prawnej (np. ubezpieczenie, delikt) w odniesieniu do zastrzeżonych towarów, jako zabezpieczenie. Roszczenia, które klient uzyskuje w odniesieniu do nowej lub jednolitej rzeczy, która powstała w wyniku przetworzenia, zmieszania lub połączenia towarów zastrzeżonych lub w odniesieniu do nieruchomości gruntowej, z którą towar zastrzeżony został powiązany, klient ceduje proporcjonalnie do ceny zakupu towaru zastrzeżonego. 

Edgetech przyjmuje powyższe cesje przy zawarciu każdej umowy.


9.6   Edgetech upoważnia klienta do przyjęcia od odbiorcy roszczeń, o których mowa w punkcie 9.5, we własnym imieniu na rachunek Edgetech.

Nie ma to wpływu na uprawnienia Edgetech do samodzielnego ściągania roszczeń. Edgetech zobowiązuje się jednakże nie ściągać wierzytelności, dopóki (a) klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych, (b) nie zalega z płatnością oraz (c) w szczególności nie został złożony wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego oraz (d) nie występuje zawieszenie płatności. Jeśli jednak spełniony jest jeden z warunków określonych w punktach od (a) do (d), Edgetech może zażądać, aby klient powiadomił Edgetech o scedowanych roszczeniach i ich dłużnikach, dostarczył wszystkie informacje wymagane do windykacji, przekazał powiązane dokumenty i powiadomił dłużników o cesji.

9.7   Klient nie może uzasadniać praw osób trzecich do towaru będącego przedmiotem zastrzeżenia własności przez Edgetech i scedowanych roszczeń. Punkt 9.4 pozostaje niezmieniony.

9.8  Edgetech zobowiązuje się do zwolnienia przysługujących mu zabezpieczeń na żądanie klienta w zakresie, w jakim możliwa do uzyskania wartość tych zabezpieczeń nie tylko tymczasowo przekracza o ponad 10% wierzytelności podlegające zabezpieczeniu. Edgetech jest odpowiedzialny za wybór zabezpieczeń, które mają zostać zwolnione.

9.9   W przypadku sprzecznego z umową zachowania klienta, np. zwłoki w płatności, Edgetech ma prawo odebrać towar zastrzeżony po ustaleniu właściwego terminu karencji. Jeśli Edgetech odbierze zastrzeżony towar, oznacza to odstąpienie od umowy. Jeśli Edgetech zajmie zastrzeżony towar, oznacza to odstąpienie od umowy. Edgetech ma prawo do dysponowania towarem zastrzeżonym po jego odebraniu. Przychody ze sprzedaży – pomniejszone o stosowne koszty sprzedaży – są kompensowane ze zobowiązaniami klienta. Klient ponosi niezbędne koszty odbioru towaru objętego zastrzeżeniem własności.

9.10   Dopóki prawo własności jeszcze nie minęło, klient musi niezwłocznie powiadomić Edgetech e-mailem, faksem lub telefonicznie, jeśli dostarczony przedmiot zostanie zajęty lub w inny sposób narażony na ingerencję osób trzecich, co należy potwierdzić Edgetech na piśmie, załączając odpowiednie dokumenty. Jeśli Edgetech ma dochodzić swoich praw wobec osób trzecich w sądzie lub poza sądem, koszty, jakie w związku z tym poniesie, poniesie klient, pod warunkiem, że egzekucja zakończyła się sukcesem i jeśli strona trzecia jest dłużnikiem z tytułu kosztów postępowania procesowego, koszty nie są ściągane od osoby trzeciej.

10. Gwarancja i reklamacja z tytułu wad

10.1   Roszczenia gwarancyjne klienta istnieją tylko wtedy, gdy klient prawidłowo wypełnił obowiązki dotyczące kontroli i reklamacji zgodnie z § 377 HGB (niem. kodeksu handlowego). Oczywiste wady należy zgłaszać na piśmie do Edgetech niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni po dostarczeniu towaru, a wady ukryte niezwłocznie po ich wykryciu. W przypadku materiałów budowlanych i innych towarów przeznaczonych do montażu lub innej obróbki, kontrolę należy przeprowadzić zawsze bezpośrednio przed obróbką. W przeciwnym razie towary uważa się za przyjęte.  W celu zachowania swoich praw do wad materiałowych w stosunku do Edgetech klient jest ponadto zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Edgetech o wszelkich zgłoszonych mu przez jego odbiorców wadach dotyczących produktów dostarczonych przez Edgetech. Artykuł 377 HGB (niem. kodeksu handlowego) stosuje się odpowiednio. Uszkodzenia transportowe należy niezwłocznie zgłaszać dostawcy.

10.2   Jeśli i o ile nie zostały wyraźnie ustalone ograniczenia dla odstępstw, prawa określone w § 437 BGB (niem. kodeksu cywilnego) nie istnieją w przypadku nieznacznych odstępstw od uzgodnionej lub zwyczajowej jakości, które nie wpływają ujemnie na użyteczność.

10.3   W przypadku wad dostarczonego towaru Edgetech musi w każdym przypadku mieć możliwość zbadania towaru i wykonania świadczenia dodatkowego w rozsądnym terminie. Edgetech ma prawo, według własnego uznania, do naprawy towaru lub dostarczenia towaru zastępczego. W przypadku dostawy zastępczej Edgetech może zażądać zwrotu wadliwego towaru. Przed każdym zwrotem towaru należy uzyskać zgodę Edgetech. Edgetech ma prawo uzależnić wykonania świadczenia dodatkowego od zapłaty należnej ceny zakupu przez klienta. Klient ma jednak prawo do zatrzymania części ceny zakupu, właściwej w stosunku do wady.

10.4   Roszczenia klienta z tytułu wydatków niezbędnych do wykonania świadczenia dodatkowego, w szczególności kosztów transportu, podróży, robocizny i materiałów, są wykluczone, jeżeli koszty wzrosną, ponieważ towary dostarczone przez Edgetech zostaną następnie przeniesione w inne miejsce niż miejsce wykonania lub oddział klienta. Prawa klienta zgodnie z § 439 ust. 3 BGB (niem. kodeksu cywilnego) pozostają nienaruszone.

10.5   Prawo Edgetech do odmowy wykonania świadczenia dodatkowego zgodnie z § 439 ust. 4 BGB (niem. kodeksu cywilnego), jeśli jest ono możliwe tylko z uwzględnieniem nieproporcjonalnych kosztów, pozostaje nienaruszone.

10.6   W przypadku gdy wykonanie świadczenia dodatkowego nie powiedzie się lub Edgetech odmówi jego wykonania, jeśli spełnione są wymagania § 439 ust. 4 BGB (niem. kodeksu cywilnego), klient może – niezależnie od roszczeń odszkodowawczych – odstąpić od umowy lub obniżyć cenę zakupu.

10.7   Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych klienta z tytułu wad zakupionego przedmiotu podlega postanowieniom punktu 11 poniżej. Niniejsze przepisy stosuje się odpowiednio, jeśli klient zamiast z roszczeniem o odszkodowanie wystąpi z roszczeniem o zwrot utraconych kosztów.

10.8   Prawo klienta do odszkodowania względem Edgetech w przypadku roszczenia jego odbiorcy (regres dostawcy) dotyczącego towarów dostarczonych przez Edgetech istnieje tylko wtedy, gdy istnieje roszczenie gwarancyjne w relacji pomiędzy Edgetech a klientem, o ile roszczenia odbiorcy klienta nie wykraczają poza te prawnie wiążące roszczenia z tytułu wad i o ile klient nie zwolnił swojego odbiorcy z obowiązku kontroli i reklamacji w zakresie przewidzianym w § 377 HGB (niem. kodeksu handlowego). Punkt 10.4 ma ponadto zastosowanie odpowiednio do zakresu przysługującego klientowi prawa do odszkodowania względem Edgetech. Ten punkt 10.8 nie ma wpływu na szczególne przepisy ustawowe zawarte w § 478 BGB (niem. kodeksu cywilnego) dotyczące ostatecznej dostawy nieprzetworzonych towarów do konsumenta, nawet jeśli konsument je dalej przetwarzał. Roszczenia z tytułu regresu dostawcy są wykluczone, jeżeli wadliwy towar został poddany dalszej obróbce przez kupującego lub innego przedsiębiorcę, np. poprzez montaż w innym produkcie.

10.9   Roszczenia klienta z tytułu wad materiałowych ulegają przedawnieniu po 12 miesiącach od dostarczenia towaru dostarczonego przez Edgetech. O ile z § 438 ust. 1 pkt. 2 BGB, § 445b BGB, § 779 ust. 1 BGB i § 634a BGB (niem. kodeksu cywilnego) wynikają dłuższe terminy, pozostają one nienaruszone.

10.10  Postanowienia niniejszego punktu 10 nie mają zastosowania, jeżeli Edgetech podstępnie zataił wadę lub przejął gwarancję jakości przedmiotu. W takich przypadkach roszczenia klienta opierają się na przepisach prawa.

11. Odpowiedzialność cywilna

11.1   Edgetech ponosi odpowiedzialność – z jakiejkolwiek przyczyny prawnej – wyłącznie zgodnie z następującymi postanowieniami:
a) Edgetech ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku umyślnego działania Edgetech, jego prawnych przedstawicieli lub  
osób upoważnionych,
b) w przypadku rażącego zaniedbania ze strony członków organów wykonawczych lub pracowników wykonawczych Edgetech, odpowiedzialność Edgetech jest ograniczona do typowo przewidywalnych szkód, którym ma zapobiec obowiązek staranności, który został naruszony,
c) w przypadku rażącego zaniedbania ze strony zwykłych osób upoważnionych, Edgetech ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego, którego naruszenie zagroziłoby celowi umowy, ponieważ jego wypełnienie umożliwia prawidłowe wykonanie umowy oraz na których spełnieniu klient polega i może polegać (obowiązek podstawowy) i ogranicza się do typowych przewidywalnych szkód, którym ma zapobiec obowiązek staranności, który został naruszony,
d) w innych przypadkach – poza wymienionymi w pkt. 11.2 – Edgetech ponosi odpowiedzialność tylko za naruszenie podstawowego obowiązku, ale ogranicza się do typowo przewidywalnych szkód, którym ma zapobiec obowiązek staranności, który został naruszony.

11.2   Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym punkcie 11 nie dotyczą odpowiedzialności za szkody wynikające z naruszenia życia, obrażeń ciała lub zdrowia oraz odpowiedzialności wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Inne przypadki, w których prawo pociąga za sobą odpowiedzialność niezależną od winy, również pozostają nienaruszone.

11.3   Ograniczenia odpowiedzialności zawarte w niniejszym punkcie 11 mają również zastosowanie do przedstawicieli prawnych, pracowników i innych osób upoważnionych Edgetech.

11.4   Ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym punkcie 11 mają również zastosowanie, o ile odpowiedzialność wobec innych osób niż klient, których interesy prawne są objęte zakresem ochrony umowy z klientem, powinna być uzasadniona.

12. Właściwość miejscowa sądu, miejsce wykonania umowy, obowiązujące prawo

12.1   Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest siedziba Edgetech, pod warunkiem, że klient jest kupcem; jednak Edgetech ma również prawo pozwać klienta przed miejscowym sądem właściwym dla jego siedziby.

12.2   Miejscem spełnienia wszystkich praw i obowiązków obu stron wynikających z umowy jest siedziba Edgetech.

12.3   Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem prawa kolizyjnego; ważność Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów jest wykluczona.
 

Edgetech Europe GmbH - 01.06.2021